today07.07.2020 Salı
ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKLERİ

İÇİNDEKİLER

1. Bölüm: Ortak Hükümler                                                                                     

2. Bölüm: Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                        

3. Bölüm: Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                

4. Bölüm: Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                       

5. Bölüm: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                            

6. Bölüm: Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                      

7. Bölüm: Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                                    

8. Bölüm: Özel Kalem Müdürlüğü                                                                          

9. Bölüm: Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                           

10. Bölüm: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                     

11. Bölüm: Etüd Proje Müdürlüğü                                                                                     

12. Bölüm: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                           

13. Bölüm: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                                                        

14. Bölüm: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                    

15. Bölüm: Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                   

16. Bölüm: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                      

17. Bölüm: Son Hükümler                                                                                                  

 

BİRİNCİ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

Antakya Belediye Başkanlığı Bünyesindeki Müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Kuruluş

MADDE 1.1) Antakya Belediyesi; 12/11/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 Sayılı Kanunun 2. maddesi hükümlerince kurulmuştur.

 

Yasal Dayanak

MADDE 1.2) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine dayalı olarak hazırlanmıştır.

1.2.1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin ( b ) bendi, 18. Maddesinin ( m ) bendi, 38. Maddesinin ( k ) bendi ve 48. Maddesinde yazılı olan hükümler.

1.2.2. 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri.

 

Amaç

MADDE 1.3) Bu yönetmeliğin amacı; Antakya Belediye Başkanlığı bünyesindeki Müdürlüklerin, görev ve hizmet alanı içerisindeki;

a)      İdari ve hukuki statülerini

b)      Görev, yetki ve sorumluluklarını

c)      Çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 1.4) Bu Yönetmelik, Antakya Belediye Başkanlığı bünyesindeki Müdürlüklerin; görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 1.5) Yönetmelik kapsamındaki kavramların tanımları aşağıdaki gibidir.

Belediye                     : Antakya Belediyesini

Başkanlık                    : Antakya Belediye Başkanlığını

Başkan Yardımcısı     : Müdürlüğün Bağlı Bulunduğu Başkan Yardımcısını

Belediye Meclisi         : Antakya Belediye Meclisini

Belediye Encümeni    : Antakya Belediye Encümenini

Müdürlük                   : Antakya Belediyesinin ilgili Müdürlüğü

Müdür                        : Antakya Belediyesinin ilgili Müdürü

Personel                      : Müdür Dışındaki Müdürlük Personelini

 

Temel İlkeler

MADDE 1.6) Antakya Belediyesinin temel çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

1.6.1 Anayasaya, kanunlara, belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun çalışmak.

1.6.2 Uygulama süreçlerini; adalet, eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık içerisinde yürütmek.

1.6.3 Faaliyetleri; Belediyemizin misyonu, vizyonu ve hizmet kalitesine paralel bir anlayışla yürütmek.

1.6.4 Hizmetlerde kaliteyi artırmak, maliyetleri azaltmak ve israfı önlemek.

1.6.5 Çalışanların zamanını verimli kullanmasını sağlamak.

1.6.6 İşlemleri vatandaş lehine kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek ve yürürlüğe koymak.

1.6.7 Belediyeye gelen vatandaşları güler yüzle karşılamak ve ilgilenmek.

1.6.8 Halkın Belediyemize güvenini sağlayacak ve hatta artıracak bir tarz ortaya koymak.

1.6.9 Kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutmak.

1.6.10 Uygulamalara ilişkin proje, kayıt ve belgeleri her an denetime hazır bulundurmak.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 1.7) Antakya Belediyesindeki bütün müdürlükler; üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlüklerin organizasyon şemalarındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.

 

Belediye Bünyesindeki Bütün Müdürlüklerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler

MADDE 1.8) Belediye bünyesindeki bütün müdürlüklerin yerine getirmekle mükellef oldukları görevlere ilişkin ortak hükümler aşağıdaki gibidir.

1.8.1 Müdürlüğün; diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

1.8.2 Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

1.8.3 Müdürlük personelinin bilgi ve beceri düzeylerini artırmak amacıyla düzenli olarak hizmet içi eğitimlerini sağlamak. Personelin hizmet bilincini artırmak ve Belediyemize karşı aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla; seminerler, konferanslar düzenlemek. Gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden söz konusu eğitimler için destek talep etmek ve koordinasyon halinde eğitim programını gerçekleştirmek.

1.8.4 Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Antakya Belediyesi resmi web sitesinde yayınlanmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimine fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

1.8.5 Başkanlık Makamına bilgi vermek kaydıyla; Savcılıkların, Mahkemelerin, Soruşturma İzni Yetkililerinin, Sayıştay Denetçilerinin, Yetkili Müfettişlerin ve Mahkemelerce görevlendirilmiş bilirkişilerin talep etmiş oldukları evrak ve dosyaların “Aslı Gibidir” veya “Aslına Uygundur” onayı yapılmış nüshalarını ilgililere vermek. Yukarıda sayılan yetkili kişi ve kurumlarca, evrakların asıllarının talep edilmesi durumunda; evrakların “Aslı Gibidir” veya “Aslına Uygundur” onayı yapılmış nüshaları hazırlanarak dosyasında muhafaza edilir ve asılları denetim ve incelemeden sonra geri alınmak üzere ilgili kişi ya da kurumlara teslim edilir.

1.8.6 Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan dayanıklı taşınır mallar ile dayanıklı taşınırların bakım ve onarımı için gerekli olan her türlü yedek parça ile tamir takımı ve bakım-onarım malzemelerini uygun şartlarda ve zamanında temin etmek üzere; satın alma ve ihale işlemlerini koordine etmek ve gerçekleştirmek, kabullerini yapmak, ilgili alt birimlere ya da personele sevk ve teslimatını yapmak, garanti süreleri içerisindeki arıza ve fonksiyon kayıplarını izlemek, gerektiğinde garanti belgelerindeki ücretsiz tamir ya da değiştirme hükümlerinin işletilmesini sağlamak, yükümlülüklerini yerine getirmeyen satıcılar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmak ve hukuki süreci takip etmek, gerektiğinde bu dayanıklı taşınırların montaj, demontaj, tamir ve bakımlarını yaptırmak.

1.8.7 Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini uygun şartlarda ve zamanında temin etmek üzere; satın alma ve ihale işlemlerini koordine etmek ve gerçekleştirmek, kabullerini yapmak, ilgili alt birim yada personele sevk ve teslimatını yapmak.

1.8.8 Müdürlük hizmetlerinde kullanılan makinelerin; her türlü tamir ve bakımları ile ikmal işlerini yaptırmak, bunların her an çalışır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak.

1.8.9 Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, stok ve sarf kayıtlarını düzenli olarak tutmak.

1.8.10 Müdürlüğe ait olan taşınır mallardan; ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen ve hizmet dışı bırakılması gerekenlerin hurdaya ayırma çalışmalarını yapmak. Hurdaya ayrılan malzemelerin Belediye tarafından belirlenmiş olan birime teslimini sağlamak.

1.8.11 Müdürlüğün etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak için pankart ve afiş hazırlatmak, hazırlanmış olan afişleri ve pankartları uygun görülen yerlere astırmak.

1.8.12 Müdürlüğün görev alanına giren konularda; müdürlük personelinin bilgi ve görgüsünün geliştirilmesi için gerekli her türlü araştırma, geliştirme, gezi ve inceleme faaliyetinde bulunmak. Gerektiğinde bu faaliyetlere; belediye meclis üyelerinin, müdürlük uygulamalarına destek olabilecek diğer birim personellerinin, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımlarını sağlamak ve faaliyetlerle ilgili giderleri müdürlük bütçesinden karşılamak.

1.8.13 İşçi çalıştırılarak yapılan bütün işlerde; 4857 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hareket etmek.

1.8.14 Müdürlük uygulamalarından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık ve dava süreçlerini Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordinasyon halinde takip etmek. Dava süreçleriyle ilgili olarak Belediye Başkanına ve bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı’na gerekli bilgi akışını zamanında ve doğru bir şekilde yapmak.

1.8.15 Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak. Başkan yada ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak.

1.8.16 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

1.8.17 Belediyenin kolektif çalışma gerektiren işlerinde; ilgili birimlerle bilgi ve belge paylaşımında bulunmak.

1.8.18 Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak. Yapılan işlemlerin tüm dokümanlarını; Sayıştay denetimi, Bakanlık denetimi, Belediye Meclisi denetimi, Başkanlık denetimi ve gerektiğinde idari yada adli incelemeler için düzenli bir şekilde hazır bulundurmak.

1.8.19 İlgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde; geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performans ölçümü ile süreç izleme ve değerlendirmesini yapmak, müdürlüğe ait tüm alt birimlerin ve gerektiğinde diğer birimlerin de katılımlarıyla müdürlüğün Stratejik Planını ve Bütçe Taslağını hazırlamak.

1.8.20- Stratejik Plan ve Performans Programına uygun faaliyette bulunmak. Kuruluş Brifingini hazırlamak. Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanmasıyla ilgili her türlü istatistiki veri ve kayıtları, süresi içerisinde Belediyenin ilgili birimine göndermek.

1.8.21- Belediyenin Strateji birimlerince hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Bu kapsamda ;

a)      İhtiyaç halinde yönetmelikler üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak,

b)      Organizasyon şemaları oluşturmak ve bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek,

c)      Müdürlük ile müdürlüğün tüm alt birimlerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini sağlamak,

d)     Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili uygulama prosedürlerini hazırlamak ve bu prosedürleri uygulamak,

e)      Düzeltici ve önleyici faaliyet yazılımlarını yapmak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini sağlamak,,

f)       Uygulama prosedürüne uygun İş Akış Şemalarını hazırlamak,

g)      Uygulamada kullanılacak olan standart formları yada dokümanları hazırlamak ve bu form ve dokümanları kullanmak,

h)      Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatında belirlenmiş üst kurumlara bildirmek,

i)        Gerekli envanter çalışmalarını yaparak müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin gereklerini yerine getirmek,

j)        Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afişlerini ilgili yer ve mekanlara asmak,

k)      Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş yada el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırılmasını sağlamak.

1.8.22- Müdürlükler arasında kolektif çalışma gerektiren konularda; yönerge tasarısı hazırlamak ve Başkanlık Makamına sunmak.

1.8.23- Hizmet kalitesini artırmak ve personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek için; Belediye mevzuatı, arşivleme ve doküman yönetimi, teknolojiyi kullanma, takım çalışması, üretkenlik, verimlilik, etik kurallar vb. gibi hizmet içi eğitim çalışması yapmak veya yaptırmak.

1.8.24- Müdürlüğün Çalışma İlkeleri olarak ifade edilmiş olan hususların gereklerini yerine getirmek.

1.8.25- Müdürlüğün görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yürürlüğe giren Kanunlar ile Bakanlıklarca yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek.

1.8.26- Başkanlık Makamının ONAY yada OLUR’unun gerektiği konularda; ilgili işlem dosyasını hazırlamak ve süresi içerisinde Başkanlık Makamına sunmak.

1.8.27- Başkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek. Çalışma alanına giren ve Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa etmek.

1.8.28- Müdürlüğün görevleriyle ilgili her türlü faaliyetin giderlerini müdürlük bütçesinden karşılamak.

Belediye Bünyesindeki Bütün Müdürlerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler

 

MADDE 1.9) Belediye bünyesindeki müdürlerin yerine getirmekle mükellef oldukları görevlere ilişkin ortak hükümler aşağıdaki gibidir.

1.9.1- Başkanlık Makamına, Belediyenin karar organlarına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla Müdürlüğü temsil etmek.

1.9.2- Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

1.9.3- Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde sevk ve idare etmek.

1.9.4- Alt birimler arasında koordinasyonu ve çalışma huzurunu sağlamak.

1.9.5- Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak.

1.9.6- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;

a)      Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını hazırlatmak.

b)      Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.

c)      Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.

d)     Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak.

e)      Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

f)       Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak. Taşınır malların muhafazasını, korunmasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlayacak bir taşınır mal yönetimini tesis etmek.

1.9.7- İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek ve görevlendirmek. İhale sürecini, mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak.

1.9.8- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde;

a)      Hizmet standartlarının oluşturulmasını temin ederek, hizmet alan gerçek ve tüzel kişilere duyurulmasını ve mevzuatında belirlenmiş üst kurumlara bildirmesini sağlamak.

b)      Müdürlüğün organizasyon şemalarını oluşturmak ve Başkanlık Makamına onaya sunmak. Onaylandığı takdirde bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek,

c)      Alt birimlerin ve birim sorumlularının görev tanımlarını yaptırmak, ilgililerine tebliğ etmek ve görev tanımlarına uygun hareket edilip edilmediğini denetlemek.

d)     Müdürlük birimlerinin Uygulama Prosedürlerini, İş Akış Şemalarını ve bu süreçte kullanılacak standart form ve dokümanları hazırlatmak ve personelin bu prosedürlere uyarak iş ve hizmet üretmesini temin etmek.

e)      Gerekli envanter çalışmalarını yaptırarak, müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

f)       Müdürlüğe ait makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlatmak ve afişlerinin gerekli yerlere asılmasını temin etmek.

g)      Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak; hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş yada el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmalarını yaptırarak hizmet alan tüm kesimlere duyurulmasını ve ulaştırılmasını sağlamak.

1.9.9- Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili; kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri, genelgeleri, tebliğleri, yargı kararlarını, meclis kararlarını ve ilgili diğer meslek kuruluşlarının mevzuatını ve yayınlarını takip etmek, bu konularda müdürlük personelinin bilgilenmesini ve eğitilmesini sağlamak.

1.9.10- Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin, verimli ve ilkelere uygun yürütülebilmesi için; müdürlüğün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlayacak girişim ve çalışmaları yapmak.

1.9.11- Memur ve işçi personelin sevk ve idaresiyle ilgili olarak;

a)      Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.

b)      Çalışma koşullarını iyileştirmek.

c)      Personelin izin planını yapmak.

d)     İzin, fazla mesai ve arazi tazminatı gibi tüm özlük işlemlerine yönelik çalışmaların düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

e)      Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını görevlendirmek.

f)       Hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

1.9.12- Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek.

1.9.13- Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; gerektiğinde ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük Görüşünü hazırlayıp sunmak.

1.9.14- Başkanlık Makamının ONAY yada OLUR’unun gerektiği konularda; ilgili işlem dosyasının hazırlanmasını ve süresi içerisinde Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak.

1.9.15- İhtiyaç duyulduğunda müdürlük uygulamalarıyla ilgili toplanan Meclis İhtisas Komisyonlarına, müdürlüğü temsilen uzman personel görevlendirmek.

1.9.16- Mevzuatın öngördüğü; Encümen toplantısı, kurul ve komisyon toplantılarına katılmak.

1.9.17- Müdürlük uygulamalarıyla ilgili olarak Belediye Meclis Kararı yada Encümen Kararı gerektiği durumlarda; Belediyenin karar organlarına havale edilmek üzere gerekçeli müzekkere hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak.

1.9.18- Başkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek.

1.9.19- Çalışma alanına giren ve Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa etmek.

 

Belediye Bünyesinde Görev Yapan Müdürlerin Yetkileri

MADDE 1.10) Belediye bünyesinde görev yapan Müdürler, müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında;

1.10.1- Müdürlüğü;

a)      Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan;

b)      Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,

1.10.2- Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,

1.10.3- Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,

1.10.4- Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,

1.10.5- Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma yada birleştirme, alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye.

1.10.6- İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya,

1.10.7- Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,

1.10.8- İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,

1.10.9- Çalışma gurupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya,

1.10.10- İhaleler için;

a)      Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

b)      Üst yönetimce belirlenen üyeler arasından belirli sayıda komisyon üyesi belirlemeye,

c)      Birim personeli arasından yeteri kadar komisyon üyesini belirlemeye ve görevlendirmeye,

1.10.11- Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

1.10.12-Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

1.10.13- Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,

1.10.14.-Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya,

1.10.15- Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş sormaya,

1.10.16- İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidirler.

 

Belediye Bünyesinde Görev Yapan Bütün Müdürlerin Sorumlulukları

MADDE 1.11) Belediye bünyesinde görev yapan bütün müdürlerin sorumluluklarına iliş- kin ortak hükümler aşağıdaki gibidir.

1.11.1- Birim Müdürleri, temsil ettikleri Müdürlüklerinin ve Müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

a)      Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

b)      Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

c)      Gerektiğinde Belediye Encümenine,

d)     Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim sorumlularına yada kurullara, karşı sorumludurlar.

1.11.2- Birim Müdürleri, temsil ettikleri Müdürlüklerinin ve Müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

a)      Sayıştay’a,

b)      İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

c)      Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

d)     İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludurlar.

1.11.3- Birim Müdürleri, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; Adli yada idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli yada idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludurlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

Yönetim Planı, Müdürlük Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Planı

MADDE 2-1)

Yazı İşleri Müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur.

1. Yazı İşleri Müdürü

2. Yazı İşleri Şefi

3. Yazı İşleri Müdürlüğü Bürosu

• Genel Evrak (Gelen-Giden Evrak ve Posta) İşlemleri

4. Meclis ve Encümen Kalemi

• Meclis Bölümü İşlemleri

• Encümen Bölümü İşlemleri

5. Kurum Arşiv Birimi

6. Santral Birimi

 

Müdürlük Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 2-2) Yazı İşleri Müdürünün Görevleri;

a)

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 5594 sayılı Kanun,
 • 6360 sayılı Kanun,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 • Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği,
 • İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

b) Yazı İşleri Müdürlüğünün, görev ve sorumluluk alanına giren konuları, belediye başkanı ve/veya başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda, sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Görev alanına giren bütün konularda, personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar. Müdürlük faaliyetlerini denetler. Varsa aksaklıkları giderir. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırır. Bu programlara göre sevk ve idareyi temin eder. Bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar. Çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunur.

c) Personelin görev bölümü ve izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar, rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.

ç) İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, maiyetindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin ona uygunluğunu denetler,

d) Belediye Başkanlığına; kurum, kişi ve birimlerden gelen-giden evrakların kaydının yapılmasını kontrol edip, onay, sevk ve havale işleminden sonra, yerine ulaşması ve arşivlenmesini takip eder.

e) Kurum ve birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydının yapılıp, yerine ulaşmasını takip eder.

f) Başkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümenine görüşülmesi için sevkli gelen evraklarla, Başkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar.

g) Meclis toplantı tarihini, Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündem maddelerini, Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince en az üç gün önceden zabıta personeli marifetiyle, faks ve telefon aracılığıyla Meclis Üyelerine ulaşmasının kontrolünü yapar, basın ilan kurumu aracılığı ile ilan ettirir, ayrıca belediye başkanlığının internet sayfasından kamuoyunu bilgilendirmek üzere yayımının kontrolünü yaptıktan sonra Meclis Toplantısının yapılmasını sağlar.

ğ) Belediye Meclisinde görüşülen konuların karar özetlerini, toplantı tutanaklarını ve sıradaki meclis toplantısının ne zaman yapılacağının Belediye İnternet Sayfasından yayımını ve Meclis Toplantı gündeminin, Meclis Toplantı Salonu girişindeki ilan tahtasında ilan edilmesinin kontrolünü yapar.

h) Alınan Meclis Kararlarının, Belediye Başkanınca; yasal süresi içerisinde Belediye meclisine iade edilmemesi durumunda, yedi gün içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesinin kontrolünü yapar, onaylanıp geri gelen kararların da Mülki Amire ulaştırılmasının kontrolünü yapar.

ı) Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda, Başkanlık adına Encümen Gündemini hazırlanıp üyelere dağıtımını yaptırır, Encümen Toplantısına Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Belediye Başkanının görevlendirme yazısıyla Encümenin Memur Üyesi olarak toplantıya katılır. Toplantıda alınan kararların yazılmasını, sonuçlarıyla birlikte Encümen Kayıt Defterine kayıt edilmesini, yazılan kararların ilgili birimlere sevkinin sağlanmasını kontrol ettikten sonra, arşivlenmesini yaptırır. Bunlarla birlikte Encümen ve Meclis Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesi için bir üst yazıyla birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne sevkinin yapılmasını kontrol eder.

i) Meclis, encümen, genel evrak işlemlerinin, kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

j) Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

k) Stratejik Planlama ile ilgili müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

 

MADDE 2-3) Yazı İşleri Şefinin Görevleri

Meclis, Encümen ve Genel Evrak İşlemlerinin kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar. Yazı İşleri Müdürüne karşı sorumludur. Yazı İşleri Müdürü izinli, raporlu vb. nedenlerle bulunmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder.

 

MADDE 2-4) Yazı İşleri Müdürlüğü Bürosunun Görevleri;

 

Genel Evrak (Gelen-Giden Evrak ve Posta) İşlemleri

a)      Belediye Başkanlığına kurum ve kişilerden, gerek posta, gerekse kurye aracılığı ile gelen evrakların, bilgisayar ortamında kaydını yaptıktan sonra, Yazı İşleri Müdürüne iletilip evrakların genel kontrolleri Yazı İşleri Müdürünce yapılıp, onay için Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği Başkan Yardımcısına sunularak, evrak sevkinin yapılmasını sağlamak, ilgili birimlere zimmetle dağıtımını gerçekleştirmek.

b)      Belediyemizin müdürlüklerinden yurt içindeki ya da yurt dışındaki resmi kurum ve kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere gönderilecek evrakların kayıtlarını yaparak; dağıtım memurları ya da PTT kanallarıyla gönderilmesini sağlamak, posta giderlerini müdürlük bütçesinden karşılamak.

c)      Yazı İşleri Müdürlüğü ile ilgili evrakların (avans alma-kapama, malzeme alımı, kurumlara verilecek cevabi yazılar vb.) yazışmaları yapar.

d)     Müdürlük bütçesini hazırlar, imza aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

e)      Belediyemize iade edilen iadeli taahhütlü zarfların ilgili makam ve müdürlüklere ulaştırılmasını sağlamak.

f)       Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordinasyon halinde; Belediyemize gelen evrak ile Belediyemizden giden evrakın kayıtlarının, Belediyemizce kullanılan yazılım programına uygun olarak elektronik ortamda tutulmasını sağlamak.

g)      Belediyemize gelen; elektrik, su, doğalgaz, telefon, mobil telefon, internet aboneliklerine ilişkin fatura ve mahsupların ilgili müdürlüklere süresi içerisinde ulaştırılmasını sağlamak.

 

 

MADDE 2-5) Meclis ve Encümen Kalemi Görev ve Sorumlulukları

 

A) Meclis Bölümünün görev ve sorumlulukları

Belediye Meclisinde alınan tüm kararlar için yasa ve yönetmeliklerde belirtilen şekil ve süre içerisinde gerekli işlemler ile Belediye Meclis Toplantılarının sekretaryasını yapar. Bu kapsamda;

a)      Mecliste görüşülmesi gereken konular, istemde bulunan müdürlüğün, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından incelenip, Meclis Başkanlığı adına yazılan bir yazıyla, Başkanlık Makamına sunulduktan sonra, Başkanın havalesi ile Meclis gündemine alınmasını sağlamak, yine mecliste görüşülmesi gereken konulara ait olan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilen evrakın da, Başkanın emir ve direktifleri doğrultusunda, Meclis gündemine alınmasını sağlamak,

b)      Meclis toplantı tarihi, yeri, saati ve gündem maddelerinin, Yasada belirtildiği şekilde hazırlanmasını sağlamak, en az üç gün önceden telefon, e-mail, SMS veya faks yolu ile Meclis Üyelerine bildirmek, ayrıca bu konudaki Başkanlık duyuru ve çağrısını, çeşitli yöntemlerle halka duyurulmasını sağlamak,

c)      Belediye Kanunu ve diğer kanunlara göre meclise gönderilen evrakların, takip işlemlerini Kanunlarda belirtilen şekil ve koşullara uygun olarak, süresi içerisinde sonuçlandırılmasını sağlamak. (Birimlerce önerilen konuların; kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine göre olduğu açıkça belirtilmiş olması gerekir.)

d)     Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına gelip gelmediklerini belirlemek amacıyla her birleşim için, üzerinde toplantı tarihi ile meclis üyelerinin isim ve imzaları bulunan hazırun listelerini oluşturmak, meclis üyelerine toplantı girişinde imzalatmak ve oluşturulan bu listelerin bir suretinin Meclis Üyesi Huzur Haklarının ödenmesi için, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak.

e)      Bir önceki meclis toplantısında alınan Meclis Kararlarını, sonraki ilk genel meclis toplantısında, meclis üyelerine dağıtmak,

f)       Meclis toplantılarının yapılabilmesi için, toplantı sırasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemeyi toplantı salonuna götürmek, meclis salonu ve görevlilerinin organizesini yapmak ve toplantıların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmeni sağlamak,

g)      Meclis işleyişinin, görüşmelerinin, karar alma şekil ve yöntemlerinin kanun ve yönetmelik hükümleri dâhilinde yapılmasını sağlamak,

h)      Meclisten İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklar hakkında ilgili birimi bilgilendirmek, ilgili dosya veya evrakı, komisyonu toplamak üzere ilgilisine teslim etmek,

i)        Meclis üyelerince, Meclis Başkanlığına verilen soru önerge örneklerinin, ilgili müdürlüğe gönderilmesini ve gelen yanıtların, Başkana sunulduktan sonra, önerge sahibine iletilmesini sağlamak,

j)        Meclis kararlarının yazılması, Meclis Başkanı ve Katiplere imzalatılması, onaylatılması ve konularına göre ilgili müdürlüklere gönderilmesini sağlamak,

k)      Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlığa gönderilmesi gereken Meclis Karar ve evraklarını hazırlamak, yasaların belirlediği zaman içerisinde göndermek ve sonucu hakkında ilgili birim müdürlüğüne ve Belediye Başkanına bilgi vermek.

l)        Meclis toplantılarının görsel ve işitsel kayıtlarını ve bu kayıtların çözümünü yaptırmak, toplantı tutanaklarını tutmak ve redakte etmek (yazılı metinde imla, yazım kuralları, noktalama işaretleri gibi hataları düzeltmek), meclis kararlarını ve komisyon raporlarını yazmak, Meclis Başkanı ve Kâtipler ile Komisyon Üyelerinin imza işlemlerini tamamlatmak, alınan tüm kararlar için mevzuatta öngörülen süreler içinde gerekli diğer işlemlerin yapılmasını sağlamak.

m)    Meclis Kararları kesinleştikten sonra, karar özetlerini hazırlamak, halkın bilgilendirilmesi amacı ile Belediyenin internet sitesinde yayınlanmasını ve İlçenin muhtelif yerlerinde bulunan ilan tahtalarına asılmak sureti ile duyurulmasını sağlamak,

n)      Meclis evraklarının düzenli olarak, kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak,

 • o)      Meclis çalışmaları ve müzakerelerini tutanak haline getirmek ve bu tutanakları müdürlük arşivinde süresi içerisinde saklamak.

p)      Kesinleşen kararları bekletmeksizin ilgili birimlere bildirmek.

q)      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğindeki hükümler saklı kalmak ve Başkanlık Makamına bilgi vermek kaydıyla; ilgililerin talebi halinde, Meclis kararlarının aslı gibidir onayı yapılmış nüshalarını ilgili kişi ve kurumlara vermek.

r)       Belediyemizin Basın İlan Kurumu aracılığı ile yapılması gereken ilanlara ilişkin ilan evraklarının takibini yapmak, ilanların yasal süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak, Görevli Personel: İş ve işlemlerin yürütülmesinden, hatalı karar yazımından ve her türlü evrak kaybından, Müdürlüğe karşı sorumludur. Üst Yöneticilerin mevzuat hükümlerine uygun olarak verdikleri diğer görevleri de yapmak zorundadır.

 

B) Encümen Bölümünün Görev ve Sorumlulukları

Belediye Encümenin sekretarya görevini yapmak. Bu kapsamda;

a)      “Encümende, sadece Başkan tarafından havale edilen evraklar görüşülebilir. Encümen evrakları havale tarihinden en fazla yedi gün sonrasına kadar görüşülmelidir. Encümene gönderilecek yazılarda silinti, kazıntı olmaması esastır. Düzeltme ve çizinti varsa da üzerleri mühürlenmiş ve imzalanmış olmalı” hükümlerine göre, personelce teslim alınan evrakların, bahsedilen özelliklere sahip olup olmadığına dikkat etmek,

b)      Toplantı yerinin, gün ve saatinin Encümen Üyelerine duyurulmasını sağlamak,

c)      Daire Müdürlüklerinin; Encümende görüşülmek üzere Başkanlık Makamınca havale olunan tekliflerini teslim almak, Encümen gündemini oluşturmak, gündem konularını anlaşılır bir dille, açık ve öz olarak yazmak, hazırlanan gündemi çoğaltarak Encümen Üyelerine dağıtmak,

d)     Encümence, usul ve esas yönünden uygun görülmeyen evrakları müdürlüğüne iade etmek.

e)      Encümeninin salt çoğunluk olmaması nedeniyle toplanamaması halinde, durumun karar defterine yazılmasını sağlamak.

f)       Encümen toplantılarına katılmak, Encümen salonunu ve görevlilerin organizesini yapmak, Encümen toplantılarının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

g)      Gündeme alınan konuları ve encümence bu konular hakkında alınan kararları Encümen karar defterine yazmak, karar defterinin Encümen Başkan ve üyeleri tarafından imzalanmasını sağlanmak,

h)      Encümen toplantılarında ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemeyi toplantı salonunda hazır bulundurmak,

i)        Encümende verilen kararları numaralandırarak, metin haline getirmek ve karar metninin Encümen Başkan ve üyeleri tarafından imzalanmasını sağlamak, yazılan karar metinlerinin ilgili birimlere zamanında ulaştırılmasını sağlamak, encümen kararına katılmayan üyelerin, karara katılmayış nedenlerini, karar metnine ve karar defterine aynen yazmak ve imzalattırmak,

j)        Encümen evraklarını düzenleyip, gerekli kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak,

k)      Başkanlıktan, Encümene gönderilen evrakın, zamanında ve eksiksiz olarak ilgili servise iletilmesini sağlamak,

l)        İmza işlemleri tamamlanan kararları gecikmeden ilgili birimlere göndermek.

m)    Encümen üyeleri aylık ödenekleriyle ilgili olarak, Encümen Toplantı tarihleri ve bu toplantılara katılan üyelerle ilgili, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile yazışma yapılmasını sağlamak,

n)      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğindeki hükümler saklı kalmak ve Başkanlık Makamına bilgi vermek kaydıyla; ilgililerin talebi halinde, Encümen kararlarının aslı gibidir onayı yapılmış nüshalarını ilgili kişi ve kurumlara vermek.

Görevli Personel: İş ve İşlemlerin yürütülmesinden, hatalı karar yazımından ve her türlü evrak kaybından Müdürlüğe karşı sorumludur. Üst yöneticilerin mevzuat hükümlerine uygun olarak verdikleri diğer görevleri de yapmak zorundadır.

 

 

 

MADDE 2-6) Kurum Arşiv Biriminin Görev ve Sorumlulukları

a)      Başkanlığımız ve bağlı kuruluşlarında bulunan arşiv malzemeleri ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek malzemelerin kurum arşivinde muhafaza edilmesini ve bunların kayba uğramamasını sağlamak,

b)      Arşivlik malzemelerin, bilgisayar ortamına aktarılarak,  milli menfaatlere uygun bir şekilde; Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin, denetim hizmeti yapanların ve bilim hizmetinde bulunanların çalışmalarına ışık tutması için bilgi ve belgelerin değerlendirilmesine imkân sağlamak,

c)      Arşivlik malzeme özelliği taşımayan ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemeleri ayıklayarak bunların, Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği ve kurumumuzca belirlenen usullere göre, imha işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

d)     Arşivlik malzeme özelliği taşımayan malzemelerin gereksiz yer işgallerinin önlenmesi ve aranan arşivlik malzemelere kolayca ulaşılabilmesi için yeni kurulan kurum arşivimizle ilgili yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 

MADDE 2-7 ) Santral Biriminin Görev ve Sorumlulukları

 

Santral büro personeli, Yazı İşleri Müdürüne karşı sorumludurlar.

a)      Mesai saatleri içerisinde bu görevi yapmak. Gerektiğinde ve personel sayısı yeterli olması durumunda nöbetleşe öğle tatilinde de santral hizmetini sürdürmek.

b)      Mecbur kalmadıkça santralden ayrılmamak,

c)      Santralin sürekli çalışır durumda olmasını sağlamak, arıza halinde gecikmeden ilgililere haber vermek,

d)     Her türlü müracaatı ilgili birimlere ulaştırmak,

e)      Görev başında ciddiyet ve nezaket kurallarına uygun davranmak,

f)       Çalışma bölümüne ziyaretçi almamak, özel görüşmelere izin vermemek,

g)      Görev alanına giren diğer işleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.

 

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Koordinasyon, Yürürlük ve Yürütme

 

Yazı İșleri Müdürlüğü’nün Uygulama Usul ve Esaslar

MADDE 2-8)

Yazı İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

a)      5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b)      5393 sayılı Belediye Kanunu,

c)      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

d)     4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu

e)      2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

f)       5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

g)      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

h)      4857 sayılı İş Kanunu,

i)        6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

j)        3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

k)      4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

l)        6245 sayılı Harcırah Kanunu,

m)    5594 sayılı Kanun,

n)      6360 sayılı Kanun,

 • o)      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği,

p)      Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

q)      İlgili bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve İlgili diğer Mevzuat,

 

Ortak Hükümler

 

MADDE 2-9)

Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

a)      Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yapıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz.

b)      Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden, her vatandaşa eşit davranır.

c)      Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı, kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe, görevinden ayrılamaz.

d)     Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin, uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.

e)      Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

f)       Anayasaya, kanunlara, belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun olarak çalışır.

g)      Faaliyetleri; Belediyemiz misyonu, vizyonu ve hizmet kalitesine paralel bir anlayışla yürütür.

h)      Uygulamalara ilişkin kayıt ve belgeleri her an denetime hazır bulundurur.

i)        Kayıtları usulüne uygun saydam ve erişebilir bir şekilde tutar.

j)        Yazı İşleri Müdürlüğü faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip edip, mevzuatın gereklerini süresi içinde yerine getirir.

 

Koordinasyon

MADDE 2-10)

a)      Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

b)      Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; yazıyı tanzim eden personelin, Müdürün ve Başkan Yardımcısının parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

c)      Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğünden veya Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden görüş alınabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

Teşkilat ve Organizasyon 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Teşkilatı 

MADDE 3-1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye’nin zorunlu müdürlüklerinden biridir. Belediye bünyesinde hizmet ve faaliyetlerini sürdürür; başkanlığa bağlı olarak çalışır; iş ve işlemleri norm kadroya göre istihdam edilen personel tarafından yürütülür. 


Mali Hizmetler Müdürlüğü Organizasyonu 

MADDE 3-2) 1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın başkanlığında sorumlu başkan yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından yönetilir.

 

2) Müdürlük aşağıdaki birim ve şefliklerden teşekkül eder : 
a) Muhasebe Birimi

b) Bilgi İşlem Birimi

c) Strateji Geliştirme Birimi

d) Ön Mali Kontrol Alt Birimi

e)Tahsil Şefliği (İlan reklam eğlence vergisi vs.)

f) Tahakkuk Şefliği (Yoklama şefliği)
g) Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Şefliği 
h) Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi

3) Müdürlük organizasyonu, müdürlüğün çalışma sistemine göre düzenlenir. Birim ve şefliklerin sorumlulukları Mali Hizmetler Müdürüne bağlıdır.

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Görevi 

MADDE 3-3) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ile sair kanunlarda belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle alâkalı her türlü iş ve işlemlerle, Belediyenin muhasebat iş ve işlemlerini yürütür. 
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Yetki Alanı 

MADDE 3-4) Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin bütün gelir ve giderleriyle alâkalı iş ve işlemlerin ifası ile mali konularla ilgili bütün iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde mer’i mevzuat dahilinde yetkilidir. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Sorumluluğu 

MADDE 3-5) Mali Hizmetler Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı da sorumludur. 

 

Çalışma Usul Ve Esasları 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli

MADDE 3-6) Mali Hizmetler Müdürlüğü, mali hizmetler müdürü, müdür yardımcısı, yoklama şefi, tahakkuk şefi, emlak ve çevre temizlik vergisi şefi, kalem şefi, tahsil şefi, muhasebe şefi, vb. şefler ile müdürlükte çalışan memur ve işçi personelden teşekkül eder. 

 

Atama ve Görevlendirme 

MADDE 3-7) Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan bütün personelin ataması veya görevlendirilmesi Başkan tarafından, Müdürlük içerisindeki görev dağılımı ve iş bölümü ise, Müdür tarafından yapılır. 


Mali Hizmetler Müdürünün Atanması 

MADDE 3-8) (1) Mali Hizmetler Müdürü, yükseköğrenim görmüş, memur personel arasından seçilerek, Başkan tarafından atanır. 

(2) Mali Hizmetler Müdürü olarak atanacak memurun, muhasebe yetkilisi görevlerini yürütmeye uygun olması gerekir. 

 

 

Mali Hizmetler Müdürünün Görev ve Yetkileri 

MADDE 3-9) Mali Hizmetler Müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır : 

a)      Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak, 

b)      Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak, 

c)      Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek, 

d)     Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak, 

e)      Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, 

f)       Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek, 

g)      Belediye bütçesini hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; bütçenin Bakanlığa ve yetkili diğer kamu idarelerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde intikalini sağlamak, 

h)      Belediyenin stratejik planını bütçeye uygun olarak hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek, 

i)        ı) Belediyenin yıl sonu kesin hesabını çıkararak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yıl sonu kesin hesabını Sayıştay’a ve ilgili kamu idarelerine ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde intikalini sağlamak, 

j)        Muhasebe yetkilisi sıfatıyla üzerine düşen vazifeleri icra etmek, 

k)      Personelin motivasyonunu yükselterek, prodüktivitenin artmasını sağlamak, 

l)        Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek, 

m)    Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapmak ve gizli sicil raporlarını tanzim etmek, 

n)      Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; müdür muavini, şef, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek, 

 • o)      Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek, 

p)      Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak, 

q)      ö) Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, 

r)       Başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak, 

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları 

MADDE 3-10) Mali Hizmetler Müdürü; 

a)      Belediye gelirlerinin ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilmesinden; tahsil aşamasına gelmiş gelir ve alacaklarının tahsil edilmesinden, 

b)      Belediyeye ait giderlerin usulüne uygun yapılmasından, 

c)      Görev alanına giren hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından, 

d)     Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların mükelleflere iadesi veya mahsubu için, düzenlenen belgelerde öngörülen miktarların uygunluğundan, 

e)      Düzeltmesi ve terkini gereken gelir ve gider işlemlerinin mer’i mevzuata uygun olmasından, 

f)       Ödeme aşamasına gelmiş, ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden, 

g)      Ödemelerin, ilgili mevzuatında belirtilen şekilde muhasebe kayıtlarına göre yapılmasından, 

h)      Müdürlük mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yapıp yapmadıklarından, 

i)        Mutemetlere yapılan peşin ödemelerde meydana gelen para kayıplarından, 

j)        Sayıştay’a ve diğer yetkili mercilere hesap vermekten, sorumludur. 

 

Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 3-11) (1) Müdür yardımcısının asli görevi müdüre yardımcı olmaktır. Müdür yardımcısı müdür tarafından verilen görevleri ifa etmenin yanında; kanun, tüzük, yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuatta üzerine düşen vazifeleri icrâ eder. 

(2) Yürürlükteki malî mevzuata göre muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemeyeceğinden Mali Hizmetler Müdürlüğünde Başkan tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı, aynı zamanda Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Bu sıfatla Müdürlüğün harcamayla ilgili yetki ve sorumluluklarını da kullanır. 

(3) Müdür yardımcısı başkana, başkan yardımcılarına ve müdüre karşı da sorumludur. 

Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Yetkileri

Madde 3-12)

a)      Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

b)      Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

c)      Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

d)     Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

e)      Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

f)       Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

g)      Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

h)      Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

i)        Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

j)        Muhasebe birimini yönetmek.

k)      Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 

Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları

Madde 3-13) Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları şunlardır.

a)      Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından

b)      Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan

c)      Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden

d)     Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından

e)      Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından

f)       Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan

g)      Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten

h)      Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

 

Mali Hizmetler Birimi 

MADDE 3-14) (1) Mali Hizmetler Birimi, Belediyeye ait mali iş ve işlemlerinin yürütülmesini, Belediyeye ait giderlerinin yapılmasını, mali kayıtların tutulmasını, bankayla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlar. 

(2) Belediyenin muhasebeyle ilgili iş ve işlemleri Mali Hizmetler Birimi tarafından yürütülür. Bu birim, bir birim yöneticisi ve yeteri kadar memuru ile mutemetten teşekkül eder. 

 

Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 3-15) (1) Mali hizmetler birim yöneticisinin görev ve yetkileri şunlardır : 

a)      Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile istatistikleri hazırlamak. 

b)      Belediyemin muhasebe hizmetlerini yürütmek. 

c)      Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

d)     Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazların bütçeye kaydını sağlamak, 

e)      Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

f)       Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 

g)      Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

h)      Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. 

i)        İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 

j)        Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

k)      Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve revizyon çalışmalarını koordine etmek ve bununla ilgili işlemleri yürütmek. 

(2) Mali hizmetler birim yöneticisi, başkana, başkan yardımcılarına ve müdüre karşı sorumludur. 

Mali Hizmetler Birimi Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 3-16) (1) Mali Hizmetler Birimi memurunun görev ve yetkileri şunlardır : 

a)      Mali işlemlerle ilgili kayıtları usulüne uygun yapmak, 

b)      Çalışmalarını birim yöneticisi ile sürekli koordineli bir şekilde yürütmek, 

c)      Servisindeki eksiklik ve aksaklıkları yöneticisine bildirmek, 

d)     Ödeme talimatlarını bekletmeden yapmak, 

e)      Ödeme emri belgelerini bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek, 

f)       Eksik bilgi ve belge ile kayıt işlem vs. yapmamak, 

g)      İdareye ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek, 

h)      Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek, 

i)        Ödemesi yapılan ödeme emri belgelerini düzgün ve sistemli bir şekilde arşivleyerek muhafaza etmek, 

j)        Muhasebeye ait kayıt, dosya, belge ve bilgileri her an denetime hazır halde bulundurmak, 

k)      Müdür ve müdür yardımcısı ile birim yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak, 

l)        Ön ödeme, avans ve kredi işlemlerinin takibini yaparak, süresi içerisinde işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

(2) Mali hizmetler memuru, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini kullanır. Mali hizmetler memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısı ile yöneticisine karşı sorumludur. 

 

Mutemedin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 3-17) (1) Mutemedin görev ve yetkileri : 

a)      Ödemesini yaptığı ödeme belgelerini ve makbuzları yıpratmadan, yırtmadan, karalamadan ve usulüne uygun bir şekilde dosyalayıp şefine teslim etmek, 

b)      Ödemeyle ilgili kayıtları ve irsaliyeleri usulüne uygun tanzim etmek, 

c)      Bankaya yaptığı ödemelerin dekontlarını teslim alarak, ödemesi yapılan dosyaların kapanışlarını yapmak, 

d)     Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak, makbuz kesmemek, 

e)      Mükellefe ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek, 

f)       Ödeme dosyalarını, kayıt ve belgeleri düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek, 

g)      Avans olarak aldığı paralardan fazla gelenlerini bankaya yatırıp, dekontunu ödeme dosyasıyla birlikte şefine teslim etmek. 

h)      Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek, 

i)        Amirlerden izinsiz işini ve işyerini terk etmemek, 

j)        Müdür, müdür yardımcısı ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak, 

(2) Mutemet, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Mutemet, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısı ile şefine karşı sorumludur. 

 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 3-18) Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:

a)      5393sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 26/05/1981tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, 29/07/1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 04/0119/61 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ile sair kanunlarda belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle alâkalı her türlü iş ve işlemler ile Belediyenin muhasebe iş ve işlemlerini yerine getirmek,

b)      5018sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 10/03/2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine ve 15/08/2007tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayınlana Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapmak, ücret ödemeleri ile ilgili kayıtları tutmak ve takip etmek,

c)      Belediye tarafından yapılan ödemelerin muhasebeleştirilerek arşiv düzeninde saklanmak ve her yıl İçişleri Bakanlığı yahut Sayıştay´ca yapılacak olan denetime hazır hale getirmek,

d)     Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda Belediye bütçesini hazırlamak,

e)      Yıl sonunda taşınır kesin hesabı ile bütçe kesin hesabını çıkararak Meclisin tasdikinden sonra Sayıştay´a sunmak,

f)       Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

g)      Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

h)      İlgili mevzuat çerçevesinde tahakkuk ettirilen gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

i)        Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

j)        İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınıra ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

k)      İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

l)        İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

m)    Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 

Muhasebe Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 3-19) Muhasebe Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve mali raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde bir muhasebe sistemi kurmak ve yürütmek,

b)      Mali cetvelleri düzenlemek,

c)      Giderleri hak sahiplerine ödemek,

d)     Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

e)      Belediyenin Stratejik Planı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,

f)       Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

g)      Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,

h)      Emanette bekleyen tutarları zamanında ilgili yerlere aktarmak,

i)        Gerekli bilgi ve raporları Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

j)        Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,

k)      Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek,

l)        Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,

m)    Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve gönderilmesini sağlamak,

n)      Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,

 • o)      Ön ödeme ile kesin ödemelere ait ekli belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünü yapmak,

p)      Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesini sağlamak,

q)      Bütçe emanetine alınan tutarları muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililere ödemek,

r)       Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

s)       Muhasebe işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza ederek Sayıştay Başkanlığı ve diğer denetimlere hazır halde bulundurmak,

t)       Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 3-20) Bilgi işlem Birimi, bu yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde Birime verilen görevlerin düzenli, hızlı, Etkin ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamaya yönelik olmak üzere,

a)      Belediyenin bilgi işlem ihtiyacının envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak.

b)      Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalışmalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak.

c)      Bilgi işlem sistemi içerisinde bilgi işleme, sonuç alma ve bilgi iletimi çalışmalarını hızlı ve güvenilir olarak zamanında yürütülmesini sağlamak.

d)     Bilgi işlem alanındaki teçhizat ve sistem programlama dili, program gelişmelerini izlemek, uygun görülürse Belediyede kullanılması için öneriler hazırlamak.

e)      Bilgi işlem sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, sözleşme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak, gerekli önlemleri onaya sunmak, uygulamaya koymak.

f)       Kurum için gerekli verilerin toplanmasını sağlamak ve sistem çıktı raporlarının dağıtımını, bilgilerini ve gizliliğini disiplin altında tutmak.

g)      Vatandaşları ilgilendiren bilgi işlem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

h)      Başka kuruluşlardan alınacak bilgi işlem servis hizmetlerini düzenlemek ve kontrol altında tutmak.

i)        Sistem programlarının ve diğer paket programların kullanılması için, personele gerekli eğitim vererek yetişmiş eleman sayısını artırmak.

j)        Sistem otomasyonu verilerinin günlük yedeklerini almak.

k)      Sistem otomasyonuna bağlı donanımsal, yazılımsal ve kullanıcılara bağlı sorunları gidererek sistemin sorusuz çalışmasını sağlamak.

l)        Belediyenin sistem otomasyonunda ve birimlerinde kullanılan bilgisayar programını hazırlamak veya gerekli programları satın alarak, zamanla değişen kanunun, tüzük ve yönetmeliklere göre gerekli düzenlemeleri yaparak teknik destek vermek.

m)    Belediye faaliyetlerinin, etkinliklerinin sayısal ortamda (Internet, CD-DVD gibi) kentliye ulaştırılması amacıyla çeşitli tanıtım ve grafik faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek.

n)      Kent bilgi sistemi çalışmaları doğrultusunda verilerin güncellenmesini koordine etmek.

 • o)      http://www.antakya.bel.tr web sitesinin sorunsuz çalışmasını sağlamak

p)      Kurum bünyesinde, korsan yazılım ve idarece uygun görülmeyen teçhizatın kullanılmasını önlemek.

q)      Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.

r)       Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

Strateji Geliştirme Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 3-21)

a)      Kurumsal verimliliği ve kaliteyi arttırmak amacıyla, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

b)      İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c)      İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

d)     İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e)      Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

f)       İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

g)      İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

h)      Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

i)        Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

j)        Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

k)      Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

l)        Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

m)    İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

n)      Üst yönetici ve/veya Mali Hizmetler Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Ön Mali Kontrol Alt Birimi

MADDE 3-22) Ön mali kontrol alt biriminin görevleri şunlardır:

a) Ön mali kontrol görevini yürütmek.

b) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

c) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Tahsil Şefliği 

MADDE 3-23) (1) Tahsil Şefliği, belediyeye ait bütün gelirlerinin, tahsilatının yapılmasını; tahsile müteallik kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlar. Borcunu zamanında ödemeyen mükelleflerin 6183 sayılı yasa hükmüne göre icra takip işlemleri, tahsil şefliğince yapılır. Tahsilatla ilgili raporlar, icmaller ve cetveller tahsil şefliğince tanzim edilir. 

 

2) Tahsil Şefliği, görevlerini tahsilat yönetmeliği ve diğer mer’ i mevzuat çerçevesinde ifa eder. Bu şeflik, bir şef ve yeteri kadar tahsil memuru, icra memuru, tahsildar ile veznedardan teşekkül eder. 

 

Tahsil Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 3-24) (1) Tahsil Şefinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a)      Tahsil Şefliğince yürütülmesi gereken iş ve işlemleri yapar, 

b)      Belediye gelirlerinin tahsilâtının tahsilât yönetmeliği ve diğer mer’ i mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlar, 

c)      Tahsilatla alâkalı Belediyenin bütün müdürlük ve birimleri ile koordinasyonlu bir çalışma yürütür, 

d)     Vadesi geldiği halde mükellefler tarafından ödenmeyen belediye alacaklarının icra yoluyla tahsilâtını sağlar, 

e)      Servisinin çalışma sistemini tanzim eder ve memurların motivasyonunu sağlar, 

f)       Veznelerdeki yığılmaları önleyerek, tahsilât akışını sağlar, 

g)      Yapılan tahsilâtın zamanında ilgili bankaya yatırılmasını sağlar, 

h)      Tahsildarlarca kesilen dip koçanlı makbuzları kontrol ederek teslim alır ve makbuzlarla ilgili kayıt ve işlemlerin doğru yapılmasını sağlar, 

i)        ı) Günlük tahsilât durumu ve Belediyenin genel tahsilâtı ile ilgili olarak istenildiği zaman Başkanlığa ve müdürlüğe bilgi verir, 

j)        Tahsilâtla ilgili rapor, icmal ve cetvelleri süresi içinde muhasebe şefliğine bildirir, 

k)      Tahsilâtla ilgili makbuz, belge, kayıt ve ilgili evrakın denetime hazır halde bulundurulmasını ve arşivde muhafazasını sağlar. 

l)        Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen görevleri yapar, 

(2) Tahsil Şefi mer’i mevzuatta kendine verilen görevleri ifa eder ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahsil Şefi, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısına karşı sorumludur. 

 

Tahsil Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 3-25) (1) Tahsil memurunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a)      Tahsilâtla ilgili kayıtları usulüne uygun yapmak, 

b)      Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek, 

c)      Servisindeki eksiklik ve aksaklıkları şefine bildirmek, 

d)     Mükelleflerin işlerini bekletmeden yapmak, 

e)      Kayıtları ve tahsilâtla ilgili bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız aktarmak, 

f)       Eksik bilgi ve belge ile kayıt işlem vs. yapmamak, 

g)      Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek, 

h)      Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek, 

i)        Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak arşivde muhafaza etmek,

j)        Borcunu ödemeyen mükellefleri tespit ederek şefine bildirmek, 

k)      Tahsilât makbuzlarının kayıtlarını ve zimmet işlemlerini sistemli bir şekilde tutmak ve buna ait işlemleri yürütmek, 

l)        Müdür, müdür yardımcısı ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak, 

m)    Haciz zaptı ve haciz varakasını usulüne uygun olarak tanzim etmek, 

n)      İcra takip dosyalarını sistemli ve düzgün oluşturmak, 

 • o)      Kayıtları ve icra takibi ile ilgili bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek, 

 

(2) Tahsil memuru, görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahsil memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısına ile şefine karşı da sorumludur. 

 

Tahsildar ve Veznedarların Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 3-26) (1) Tahsildar ve veznedarların görev ve yetkileri şunlardır : 

a)      Makbuzları yırtmadan, yıpratmadan, karalamadan ve usulüne uygun kesmek, 

b)      Tahsilâtla ilgili kayıtları ve irsaliyeleri düzgün tutmak, 

c)      Yaptığı tahsilâtı ilgili banka şubesine zamanında ve makbuz mukabilinde teslim etmek, 

d)     Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek, 

e)      Tahsilâtla ilgili kayıtları ve bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek, 

f)       Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak, makbuz kesmemek,

g)      Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerin tahakkuk kayıtlarının doğru ve hatasız yapılmasını sağlamak, 

h)      Mükellefe ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek, 

i)        Amirlerden izinsiz işini ve işyerini terk etmemek, 

j)        Makbuzları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek, 

k)      Borcunu ödemeyen mükellefleri şefine bildirmek, 

l)        Dip koçanlı makbuzların kayıtlarını sistemli bir şekilde tutmak ve buna ait işlemleri yürütmek, 

m)    Tahsilât ve tahsilat işlemlerini mevzuatına göre yürütmek, 

n)      Müdür, müdür yardımcısı ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak, 

 

(2) Tahsildarlar ve veznedarlar, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahsildar ve veznedarlar, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısı ile şefine karşı sorumludur. 

 

Tahakkuk ve Yoklama Şefliği 
MADDE 3-27)
 (1) Tahakkuk Şefliği, emlak vergisiyle çevre temizlik vergisi dışında kalan ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda ifade edilen gelirlerin tahakkuk işlemlerini yapar. Ayrıca tahakkuku diğer müdürlüklerle alâkalı olan gelirlerinin tahakkuk işlemlerinin de yapılmasını sağlar. 

2) Tahakkuk Şefliği, genel bir tahakkuk şefliğidir. Görevlerini icrâ sırasında diğer müdürlüklerle de koordinasyonlu olarak çalışır. Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerinin tahakkuk işlemleri için tahsil şefliği ile koordineli olarak çalışmak durumundadır. 

3) Belediye Gelirleri Kanunu’nda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alâkalı vergi kayıp ve kaçak kontrolleri ile Emlak Vergisi Kanununda belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrolleriyle mükelleflerin bütün kayıt kontrolleri Yoklama Şefiği tarafından yapılır. 

4) Yoklama şefliğince mükelleflerle ilgili yapılan tespitler yoklama tutanağına geçirilir. Yoklama fişinin bir nüshası mükellefe, bir nüshasını da ilgili şefliğe veya birime verilir. 

5) Müdürlüğe intikal eden mükelleflerle ilgili dilekçeler de yoklama şefliği tarafından sonuçlandırılır. Mükelleflere elden tebliğ edilmesi gereken ihbarname, tebligat vb. evrak da yoklama şefliğince yapılır. 

6) Yoklama Şefliği görevlerini Vergi Usul Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Tebligat Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ifa eder. 

7) Bu şeflik bir şef ve yeteri kadar tahakkuk memurundan teşekkül eder.

 

Tahakkuk ve Yoklama Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 3-28) (1) Tahakkuk Şefinin görev ve yetkileri şunlardır : 

a)      Tahakkuku tahsile bağlı olan belediye gelirlerinin tahakkukunun yapılmasını sağlamak, 

b)      Tahsil Şefi ile sürekli ve koordineli bir çalışma yürütmek, 

c)      Tahakkuk servisindeki memurlarının iş düzenini ve motivasyonunu sağlamak, 

d)     Servisindeki eksiklik ve aksaklıkların zamanında giderilmesini sağlamak, 

e)      Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak, 

f)       Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen görevleri yapmak, 

g)      Belediyenin diğer müdürlükleri ile koordinasyonlu bir çalışma yürüterek, onlarla alâkalı olan tahakkukların yapılmasını sağlamak 

 

2) Yoklama Şefinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a)      Yoklama memurlarından gelen yoklama fişlerini tasnif ederek ilgili birimlere zimmetle vermek, 

b)      Dağıtılması gereken ihbarname, tebligat, ödeme emri ve diğer evrakın zamanında mükelleflere ulaşmasını sağlamak, 

c)      Görevleriyle ilgili olarak V.U.K. hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, 

d)     Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendine verilen görevini ifa etmek, 

e)      Tebliğ edilecek evrakın Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ edilmesini sağlamak, 

f)       Mükelleflerden gelen ihbar ve şikayetleri zamanında müdürlüğe ulaştırmak, 

g)      Çalışmalarını diğer şeflerle koordinasyonlu olarak yürütmek, 

h)      Yoklama memurlarını kontrol altında bulundurarak, çalışmalarını takip etmek, 

i)        Memurların çalışma performansını artırıcı tedbirleri almak, 

j)        Müdür ve Müdür yardımcısı tarafından verilen görevleri yapmak, 

 

3) Tahakkuk ve Yoklama şefi, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Yoklama şefi, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcılarına, müdür ve müdür yardımcılarına, karşı sorumludur. 

 

Tahakkuk ve Yoklama Memurunun Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

MADDE 3-29) (1) Tahakkuk memurunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a)      Tahakkuku tahsile bağlı olan belediye gelirlerinin tahakkukunu yapmak, 

b)      Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek, 

c)      Servisindeki eksiklik ve aksaklıkları şefine bildirmek, 

d)     Mükelleflerin işlerini bekletmeden yapmak, 

e)      Beyannameleri, kayıt ve diğer bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız aktarmak, 

f)       Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak, 

g)      Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek, 

h)      Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek, 

i)        Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek, 

j)        Müdür, müdür yardımcısı ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak, 

 

2) Yoklama memurunun görev ve yetkileri şunlardır : 

a)      Belediyemizde kaydı bulunmayan mükelleflerin kayıtlarını, belediyeyi gelir kaybına uğratmadan zamanında yapmak, 

b)      Mükelleflere ait tespitleri usulüne uygun olarak yoklama fişine kaydetmek, 

c)      Tanzim edilen yoklama tutanaklarını tasnif ederek zamanında yoklama şefine vermek, 

d)     Dağıtılması gereken ihbarname, tebligat ve diğer evrakı zamanında mükelleflere ulaştırmak, 

e)      Mükelleflerle ilgili dilekçeleri süresi içinde cevaplandırmak, 

f)       Amirleri tarafından verilen görevleri eksiksiz olarak ve doğru yapmak, 

g)      Kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta kendine verilen görevleri yapmak. 

h)      Amirlerden izinsiz görev mahallinden ayrılmamak, 

i)        Görev ve çalışmalar hakkında istenildiği zaman müdürlüğe bilgi vermek. 

 

3) Tahakkuk ve Yoklama memuru, mer’i mevzuatta kendilerine verilen görevleri yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahakkuk memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısı ile şefine karşı da sorumludur. 

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Şefliği 

MADDE 3-30) (1) Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Şefliği, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde emlak ve çevre temizlik vergisiyle alâkalı tarh, tahakkuk, tebliğ, terkin vb. iş ve işlemleri yürütür. 

 

2) Bu şeflik bir şef ve yeteri kadar tahakkuk memurundan teşekkül eder.

 

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 3-31) (1) Emlak ve ÇTV Vergisi Şefinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a)      Emlak Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde emlak vergisiyle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek, 

b)      Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri çerçevesinde Çevre Temizlik Vergisiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

c)      Emlak ve ÇTV vergilerini ilgilendiren diğer mer’i mevzuattaki görevleri ifa etmek, 

d)     Servisin çalışma ve iş düzenini tanzim etmek, 

e)      Emlak ve ÇTV ile ilgili konularda Uzlaşma Komisyonunda sekretarya görevi ifa etmek, 

f)       Şeflik arşivin tertip ve düzenini sağlamak, 

g)      Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak, 

h)      Servisteki eksiklik ve aksaklıkları idareye zamanında bildirmek, 

i)        Servisindeki memurlarının performans ve motivasyonunu sağlamak, 

j)        Emlak ve ÇTV vergilerinin tahsili ile alâkalı Tahsil Şefliği ile koordineli olarak çalışmak, 

k)      Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen görevleri yapmak, 

 

2) Emlak ve ÇTV Şefi, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Emlak ve ÇTV Şefi, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısına, karşı sorumludur. 

 

Emlak ve ÇTV Tahakkuk Memurunun Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

MADDE 3-32) (1) Emlak ve ÇTV tahakkuk memurunun görev ve yetkileri : 

a)      Emlak ve ÇTV vergileriyle alakalı tarh, tahakkuk, düzeltme, terkin vb. iş ve işlemleri yapmak, 

b)      Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek, 

c)      Servisindeki eksiklik ve aksaklıkları şefine bildirmek, 

d)     Mükelleflerin işlerini bekletmeden yapmak 

e)      Mükelleflere ait emlak ve ÇTV bildirimlerini bilgisayara doğru ve hatasız olarak aktarmak, 

f)       Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak, 

g)      Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek, 

h)      Amirlerinden habersiz işini işyerini terk etmemek, 

i)        Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek, 

j)        Müdür, müdür yardımcısı ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak, 

 

2) Emlak ve ÇTV tahakkuk memuru, mer’i mevzuatta kendine verilen görevleri yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Emlak ve ÇTV tahakkuk memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısına ile şefine karşı da sorumludur. 

Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

MADDE 3-33)

a)      a)Müdürlüğe gelen bütün evraklar tasnif edilip gelen evrak defterine kayıt edilerek ilgili servislere zimmet karşılığı dağıtılmalıdır.

b)      b)Geliş ve gidiş ilişkisi bulunan evraklar konusuna göre dosyalanmalıdır.

c)      c)Gelen kişiye özel veya gizli evraklar zarf açılmadan zarfın dışındaki bilgilere dayanarak kayıt altına alınmalı ve Müdüre veya görevlendireceği kişiye teslim edilmelidir.

d)      d)İşlem süresi dolan dosyalar hazırlanan arşivlere kaldırılmalı ve kaldırılan dosyalar düzenlenen bir çizelgeye kayıt edilmelidir.

e)      e)Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

f)       f)İmhasına karar verilen evraklar için imha komisyonu oluşturulmalı bu komisyon tarafından gerekli notlar alındıktan sonra imha işlemi yapılmalıdır.

 

Çeşitli Hükümler

 

İş Bölümü ve Görevlendirme

MADDE 3-34) Mali Hizmetler Müdürlüğündeki iş bölümü ve görevlendirme müdür tarafından yapılır. Müdürlüğün çalışma sistemine göre müdür yardımcılarının yetkileri ile hangi şefliklerden sorumlu olacakları ve görevleri belirlenerek ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir. Bütün personelin görevleri ayrı ayrı tespit edilir. Hangi personelin ne iş yapacağı ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilir. 

 

Sicil İşlemleri 

MADDE 3-35) Müdürlükte görev yapan bütün memur personelin sicil işlemleri, Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ile Belediye Memurları Sicil Yönetmeliği esaslarına göre yapılır. 

 

Yıllık İzinler 

MADDE3-36) (1) Müdürlükte görev yapan bütün memur ve işçi personelin yıllık izinleriyle ilgili işlemler Müdürlük tarafından yürütülür. 

(2) Yıllık izinler Müdürlüğün çalışma sistemine göre yılbaşında planlanır ve izinler bu planda belirtilen zamanlarda kullanılır. Zorunlu olmadıkça Mayıs ve Kasım aylarında izin kullanılmaz. 

 

Plânlama, İş Analizi ve Hedeflerin Belirlenmesi 

MADDE 3-37) Müdürlükteki her şeflik ve birim, yapacağı işleri önceden plânlar. Her yıl Aralık ayında, bir sonraki yıl için işler analiz edilerek bir yıllık planlama yapılır ve hedefler belirler. Şeflik ve birimlerce belirlenen hedefler müdürlük içi toplantısında ele alınarak değerlendirilir; burada Müdürlüğün hedef ve stratejileri tespit edilir. 

 

İşbirliği ve Koordinasyon 

MADDE 3-38) Belediyemiz gelirlerinin artırılması, giderlerinin azaltılmasıyla ilgili her müdürlük ve birimle Müdürlüğümüz koordinasyon kurar ve çalışmalarını yürütür. İhtiyaç duyulan zamanlarda da bu müdürlük ve birimlerle toplantılar tertiplenir. Bu toplantılara ilgili başkan yardımcıları da davet edilir.

Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter kayıt ve belgeler

MADDE 3-39) Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 4-1)

 (1) Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)      Müdür

b)      Memurlar

c)      İşçiler

d)     Sözleşmeli Memur

e)      Diğer personel 

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a)      Müdür

b)      Teknik Büro

c)      Evrak Kayıt ve Arşiv

d)     Yapı İşleri Bürosu 

e)      Park ve Bahçeler Birimi

 

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “ Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

Bağlılık

MADDE 4-2) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE 4-2) (1) Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları, kültür merkezleri, sağlık ve sosyal içerikli binalar, spor tesisleri vs. üst yapı yapım işleri ve Belediyemizin mülkiyetinde bulunan hizmet binaları, Milli Eğitime bağlı okullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının bakım ve onarımı ile ilgili yatırımları hazırlamak, ihale dosyalarını düzenlemek, ihale yapmak ve yapılan ihaleleri kontrol etmek.

(2) Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması.

(3) Asfalt yol yapımı ve onarımı, tretuvar yapımı, imar planlarına uygun olarak yol açılması ve her türlü bakım, onarım ve tamiri yapmak, Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak.

(4) Fen İşleri bünyesindeki birimlerin yazışmalarını, kayıtlarını ilgili birim ve elemanlara dağıtımını, vatandaşlardan gelen dilekçe ve taleplerin kayda alınarak yasal süresinde  ilgilisine cevabının verilmesini sağlamak.

(5) Olası bir afette arama, tarama ve kurtarma hizmetlerinin yürütülmesi,

(6) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programlarının hazırlanmasını sağlamak ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak

(7) Belediye sınırları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamına doğrudan ve dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermesini,

(8) Fen İşleri Müdürlüğündeki işlemler Meclisten gelen stratejik plan, performans programı ve bütçedeki hedefler doğrultusunda Belediye Başkanı’nın  verdiği talimatlar sonucunda Müdür tarafından planlanarak yürütülür.

 

Müdürlük yetkisi

MADDE 4-3) (1) Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 4-4)  Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.    

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 4-5) (1)Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

(3)Fen İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

(4) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili kendi Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda  koordinasyonu sağlar.

(5)Başkanlığın açmalarını ve genel politikalarını kendi uğraş ve alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir.

(6) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar.

(7) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını  stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık  bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar.

(8) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(9) Müdürlüğün standartları yakalayabilmesi için gerekli çalışmayı ve gayreti gösterir.
(10) Müdürlük personelinin verimini artırmak için gerekli motivasyonu sağlar.

Teknik Büronun Görev, Yetki Ve Sorumluluğu

MADDE 4-6)

(1) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi ve kontrollüğü yapılacak olan bina, çevre düzenlemesi gibi işlerin ön etütleri, avan projeleri, metraj ve keşifleri hazırlanır veya bahse konu işlerin ihale dosyasını hazırlar.

(2) İlçemizin ihtiyaç duyulan sokaklarında asfalt, beton bordür, tretuvar, yağmur suyu kanalı, istinat ve perde duvarı yapımı, bakım ve onarım işlerinde  kullanılmak üzere Asfalt, stabilize,  bordür, beton parke taşı, yağmur suyu ızgarası alımı, Fen İşleri Şantiye Hizmetlerinde kullanılmak üzere İş makineleri ve Kamyonet kiralanması Hizmeti Alımı  ve  Belediye  personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere Servis Araçları  Hizmet alımları  vs. malzeme alımlarına ilişkin ihale dosyalarını hazırlamak, ihale yapmak ve yapılan ihaleleri kontrol etmek.

(3) Keşif, metraj ve ön hazırlığı yapılmış;

 a) Mal alımı işlerinin,

 b) Bakım Onarım işlerinin,

 c) Hizmet alımı işlerinin,

 d) Yapım işlerinin ihale dosyalarını hazırlanması.

 

Evrak Kayıt Ve Arşiv Bürosunun Görev, Yetki Ve Sorumluluğu

MADDE 4-7)

(1) Fen İşleri Müdürlüğü’ne havale edilen her türlü evrakın kanun, talimat bilgileri ve genelgeler çerçevesinde cevaplandırılması takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.

 (2) İlgili kurumlarca Belediyemize verilen teminat mektuplarının iade edilmesi esnasında açılan tranşeler yerinde kontrol edilerek, evveliyatına uygun olmayan kısımlar için irat tahsil edildikten sonra teminat mektupları iade edilmektedir.

(3) Büyükşehir Belediyesinden ruhsatlı tranşe kazılarının üst kaplamalarının kontrol edilmesi, müteahhitlere çalışmalarına ait temiz yazısının verilmesi.

 (4)   Ruhsatsız kazı yapılan şahıslara bu kazıları Ruhsata bağlamaları için tebliğ yapılması, aksi takdirde 3194 sayılı yasa 40. madde gereği Encümene havalesi yapmak.

 

 Yapı İşleri Bürosunun Görev, Yetki Ve Sorumluluğu

MADDE  4-8)

 (1) İlçe Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait Alt yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, özellikle gayri müsait hava şartlarında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, arazide mahallinde yapılan tespitler vatandaşlardan gelen müracaatların mahallinde tetkik edilerek şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

(2) İlgili mercilere görev alanı ile ilgili aylık rapor düzenlemek.

(3)    İlçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallere ait asfalt ( kaplama, yama vb. ) yapılacak yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının belirlenmesini sağlamak.

(4)   Ana arter yollardaki (üst yapı) problemlerinin belirlenerek Büyükşehir deki ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

(5)   Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden yöneticiye iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.

(6)   Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan Sokakları kontrol etmek, program sırası gelmeden ön hazırlık yaptırmak.

 (7)   Kış mevsimi dolayısıyla yollarda oluşan üstyapı sorunlarını tespit ederek, olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek.

(8) İlçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait Ana arterler ve yeni açılacak yolların belirlenmesini ve yapılmasını sağlamak.

(9)İlçe Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların ve gerekli stabilize ihtiyacının belirlenmesini ve stoklanmasını sağlamak.

 

 Park Ve Bahçeler Biriminin Görev, Yetki Ve Sorumluluğu

MADDE  4-9)

1) Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti  alanları, çocuk oyun alanları v.b.)

2) Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak.

3) Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanması.

4) Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt etmek.

5) Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yapılarak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma yapmasını istemek. Bu çalışmalar yapılmadığı zaman teklif edilen alan üzerinde birimce çalışma yapmak ve masrafları Büyükşehir Belediyesine iletmek.

6) İdare ve işletmelerin ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarınıkarşılayacak sera, fidanlık vb. tesisleri yapmak ve işletmek.

7) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek.

8) Kalifiye eleman yetişmesini sağlamak için kurslar açmak ve bu kurslara katılımını artırmaya çalışmak.

9) Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.

10) Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak.

11) Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su, doğalgaz ve elektrik tesisatını hazırlamak veya hazırlatmak, ilgili idarelere başvurup yapılan tesisatlarını açtırılmasını sağlamak.

12) Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek.

13) Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.

14) Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek

15) Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak.

16) Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek.

17) Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek.

18) Çevreyi tertiplemek, kafes tel veya panel çit ve değişik ebatta borular kullanarak bu alanları koruma altına almak.

19) Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak.

20) Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama vs. bakım ve onarım çalışmaları yapmak.

21) Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri yapmak veya yaptırmak.

22) Bölgemizde birimimizle ilgili çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek.

23) Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları bir rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışma yapmak.

 

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 4-10) Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm  işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.  

Görevin planlanması

MADDE 4-11) Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 4-12) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 4-13) (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 4-14) (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 4-15) (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 4-16) (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur

 

Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 4-17) (1) Fen İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2)   Fen İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.

(3)   Fen İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri  yürütür.

(4)   Fen  İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur

 

BEŞİNCİBÖLÜM

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

MADDE 5-1)

 

Antakya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

b) Kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, ıslah imar  planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, plan değişikliklerini, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine  sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye Encümenine sunmak. Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek,

c) Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına  hazırlayarak sunmak,

d) Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,

e)  Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin Yol kotlarını ve İmar Çaplarını hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek,

f) Binaya ait mal sahipleri yada vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek onaylamak,

g) Onaylanan projeler doğrultusunda yapı izini vermek,

h) İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak/ yaptırılmasını sağlamak,

ı) Yapı denetim Firmalarının Kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, Bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,

i) İnşaat Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda Yapı kullanma izin belgesi vermek, 

j) İmarlı bölgede İnşaatı devam eden ya da biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlemi yapacak birime bilgi vermek,

k) Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,

l) Mevzuata, Şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan Kurum ve kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek,

m) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 5-2)

 

İmar ve Şehircilik Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve Bağlı olduğu Başkan yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Bu yönetmelikte açıklanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak,

b)  Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

c) İlgili yönetmeliğe uygun olarak müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,

d) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

e) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

g) Çalışma alanına giren ve başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapmak

h) İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş   talebinde bulunmak ve bu görüş doğrultusunda teknik düzenlemeyi oluşturmak,

ı) İş ve işlemlerin verimli yürütülebilmesi için ilgili mevzuata göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir. 

 

İmar Ve Ruhsat Birimi

MADDE 5-3)

 

Harita Şefliği

a) İlçe sınırları içinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, yürürlükteki İmar Mevzuatı doğrultusunda 1/1000 ölçekli İmar Planlarını hazırlamak/hazırlatmak ve bir karar alınması için Belediye Meclisine sunulmak üzere Müdürlük makamına sunmak,

b) İlgililerince teklif edilen imar planı/değişiklikleri tekliflerini İmar Mevzuatı doğrultusunda incelemek ve bir karar alınması için Belediye Meclisine sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak.

d) Kentin onaylı imar planına göre yapılaşması için ilgili diğer Birimler ve Müdürlüklerle eşgüdümde bulunmak, gerek duyulması halinde uygulama açısından görüşler bildirmek. Onaylanan İmar planları hakkında ilgili diğer birim ve Müdürlükleri bilgilendirmek. 

e) İmar planları ile ilgili Yargı kararlarının  süresi içinde yerine getirilmesini sağlamak,

g) Parselasyon planlarına göre talep üzerine ada/parsellerin yapılaşma koşullarını belirten belgeyi Belediye Meclisince belirlenen ücreti karşılığında hazırlayarak vermek,

ı) Parsellerin İmar durumu tanzim edilirken ada ya da parsel ölçeğinde planda tutarsızlıklar ve eksiklikler var ise bu belirsizliği ortadan kaldırmak için Belediye Meclisinde karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak,

j) İlçe sınırları içinde imar planı uygulaması bitmiş olan tüm ada/parsellerin talep karşılığı hazırlanan imar durumlarının orijinallerinin arşivlenmesini sağlamak, zaman içinde yapılan değişiklikleri güncellemek, 

l) Onaylanan İmar planları doğrultusunda parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak, yapılan bu planları inceleyerek Belediye Encümenine karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük makamına iletmek,

m) Re’sen veya talebe bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz ,Yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerini incelemek ve Belediye Encümenine   karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük makamına iletmek ve teknik kontrollerin yapılması için hazırlanan ve onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla Kadastro Müdürlüğüne iletmek,

n) Halihazır Haritaları yapmak veya yaptırmak,

o) Tescil işlemi biten yeni oluşan ya da değişen ada parsel numaralarını güncellemek

ö) Kamu Kurum ve  Kuruluşları, Mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasını sağlamakla görevli ve yetkilidir.

 

Ruhsat Ve Yapı Kullanma Şefliği

MADDE 5-4)

 

Ruhsat ve Yapı Kullanma Şefliği Görev ve Sorumlulukları;

a) Yürürlükteki mevzuat, imar plan ve yönetmelikler doğrultusunda  yeni yapılacak binaların tasdikli mimari projesine uygun olarak yapı ruhsatı vermek,

b) Tadilat mimari projelerinin onayı sonucunda tadilat yapı ruhsatı vermek,

c) Mimari Proje üzerine işlenmiş olan tashihatların ruhsata bağlanmasını sağlamak,

d) Talep halinde ruhsat suretlerini vermek,

e) Projelere göre hazırlanan  m2 cetvellerini kontrol etmek ve onaylamak,

f) Ruhsatla ilgili başvurulara süresi içinde cevap vermek

g) Yapıların fenni mesul –Fen adamları ve sürveyanlarla ilgili sicilleri tutmak,

h)  Ruhsat harçlarını ve tanımlanması halinde Belediye Meclisince belirlenen hizmet ücretlerini tanzim ederek bunların tahsilatını sağlamak,

i) Ruhsata ilişkin açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,

k)Yapıların ruhsat ve eklerinin uygunluğu ile fen ve sağlık kurallarının uygunluğunu kontrol ederek  yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımların  tamamlanması halinde ise bu kısımların yapı kullanma izin belgesini tanzim etmek,

l) Yapı kullanma izin belgesi ile her türlü resmi ve özel kuruluşlarla yazışmaları yürütmek,

n) Yapı denetim firmalarının mevzuatın getirdiği kontrol ve onaylarını yapmak,

p) Yapı kullanma izin belgesi taleplerini mevzuattaki süresi içinde inceleyerek gerekli işlemi tesis etmek ve sonucundan dilekçe sahibini bilgilendirmek ile görevli ve yetkilidirler.

 

 

Proje Kontrol Şefliği

MADDE 5-5)

 

Proje Kontrol Şefliği Görev ve Sorumlulukları

a) Yeni yapılacak olan binaların ruhsat ekleri ve projelerini, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere göre incelemek ve onaylamak,

b) Mimari proje ve Suretlerini kontrol ederek bunların onayını yapmak,

c) Onaylı Mimari projelerin tadilatının talebi halinde bunları incelemek ve onaylamak,

d)Mimari projelerin tasdiki veya düzenlenmesi ile ilgili talep ve şikayet dilekçelerini cevaplamak,

e)Yapı denetim birimlerince ve diğer müdürlüklerden talep edilen görüşleri vermek,

f) Korunması gereken Kültür ve Tabiat varlıkları ile ilgili yazışmaları yürütmek tescilli yapıların ve alınan kararların arşivlenmesini sağlamak, ilgili birimler ve Belediyenin ilgili müdürlüklerini bilgilendirmek,

g) Ruhsata tabi tüm yapıların ruhsat eki olan betonarme projelerinin tetkiki ile bunların onama işlemlerini yürütmek,

h) İmar planlarına esas jeolojik etütler, jeoteknik etütler ile yapıların mimari projesi ve statik hesaplarına esas olmak zemin etütlerini incelemek ve onama işlemlerini yürütmek,

ı)Zemin etütlerinin yerinde kontrolünü yapmak,

i) Doğal gaz projelerini ve ısı yalıtımı projelerini incelemek,

j) Binaların ısı yalıtım projelerine uygunluğunu kontrol ederek ısı yalıtım vizelerini yapmak,

k) Yeni tesis edilecek asansörlerin, asansör yönetmeliğine uygunluğunu kontrol ederek, asansör işletme ruhsatlarını tanzim etmek,

l) Yeni yapılacak binaların ruhsat eki olan sıhhi tesisat projeleri ile asansör projelerinin tetkiki ile onama işlemlerini yürütmek,

m) Mevcut asansörlerin yılda en az bir kez kontrol ederek bunların emniyet ve işletme açısından uygun olup olmadığını kontrol ederek asansör işletme ruhsatlarını yenilemek,

n) Yeni yapılacak binaların ruhsat eki olan Elektrik tesisat projelerinin tetkiki ile E.K.B belgelerini onama işlemlerini yürütmek,

  n) Bina mahallinde Elektrik Odasını ,Elektrik saatlerini ve yapı içerisinde bulunan dairelerin Elektrik Tesisatlarını kontrolünü yapmak,

m) Kontrol edilen ruhsatlı binada aykırı hususun tespiti halinde rapora bağlayarak, Yapı Denetim Bürosuna gereği için iletmek,

n) Görev konuları ile ilgili şikayet ve istekleri değerlendirmek ve her türlü yazışmaları yürütmek ile görevli ve yetkilidir.

 

2- EMLAK VE İSTİMLAK BİRİMİ

 

MADDE 5-6)

 

Emlak ve İstimlak Birimi Görev ve Sorumlulukları

a) Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme yapmak.

b) Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesi konuları da kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürmek

c) Belediye adına tescili yada kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmelerini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yaparak işgale son vermek yada bu durumda olan parsellerin kira yada ecrimisile bağlamak için gerekli yasal işlemleri yapmak.

d)     Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirmeye çalışmak.

e) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

f) 2942 ve 4650 sayılı Kamulaştırma yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi vb. gibi meri planda amme hizmetlerine ayrılmış olan gayrimenkulleri Başkan veya Başkan yardımcısının görüşleri doğrultusunda kamulaştırmak.

g) İhaleler: Müdürlük Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesi, belediye için gerekli yerlerin kiralanması işlemlerini yürütür. Belediye mülkünün kiraya verilebilmesi için Başkanlığının onayı ve 2886 sayılı yasa doğrultusunda şartname hazırlanarak belediye encümenine sunulur. Kanunun ilgili maddeleri gereği kiranın muhammen bedeli Başkanlık Takdir Komisyonunca yapılır. Muhammen bedeli tayin edilmiş ve şartnamesi hazırlanmış dosya ilanen ihaleye çıkarılır ve belediye encümenince ihalesi yapılır. Hazırlanan dosyanın bütün işlemleri tamamlanınca bir nüshası müdürlükte kalmak üzere dosyanın aslı Başkanlıkla ihaleyi alan arasında sözleşme yapılması için Başkanlığa gönderilir. Sözleşme tanziminden sonra müdürlüğe iade edilir. Özellik arz eden toplu kiralarda Başkanlık görüşü alınır

h) Kamulaştırma: 2942 sayılı Kamulaştırma kanunu ve bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 sayılı kanun çerçevesinde kamulaştırmaların yapılabilmesi için öncelikle yatırım Müdürlüklerinin ilgili yıl içinde yatırım programlarında olan ve meri planlarda yol, park, çocuk bahçesi ve yeşil alan gibi amme hizmetine ayrılmış gayrimenkullerin listesi istenir. Öngörülen talepler Başkanlığın görüşüne sunularak yıl içerisindeki kamulaştırma planı hazırlanır. Kamulaştırmalar kanunun ilgili maddelerince yürütülerek sonuçlandırılır. Tarafların ihtilafa düşmesi halinde konu Hukuk İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla yargıya intikal ettirilir.

İlçemizdeki ana arterdeki kamulaştırmalar Büyükşehir Belediye Başkanlığından talep edilir.

i) Kira takibi ve kira artışı işleri: İhalesi yapılan ve daha önce yapılmış olup kiraya verilen Belediye mülkünün kira takip ve kira artışı Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Her ayın 1ila 10 ‘u arası kira tahsilatı Müdürlüğümüzce yapılır. Tahakkuklar doğrultusunda her ay kiraların tahsil edilmesi sağlanır. Kirasını üç ay üst üste ödemeyenler için icra takibi işlemleri için Hukuk İşleri Müdürlüğüne dosya havale edilir.

Kira artışları, kira kontratına göre kiralama süresi biten kiracılara sözleşmedeki kira artış oranlarına göre yapılarak tebliğ edilir ve mukavele yenilenir. Kiralanan yerler çalışma ruhsatı açısından denetlenir ve uygun olmayanların mevzuata uygun hale getirilmesi için yasal işlemler başlatılır. Kiralanan yerlerde kira kontratında ve şartnamede belirtilen hususlar tespit edildiğinde veya tahliyesine sebep olacak hallerde, konu başkanlığa arz edilerek kiracının yasal yolla tahliyesi için konu Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne intikal ettirilir.

j) Fuzuli işgal ve ecrimisil işleri: Belediye sınırları dahilindeki Belediyeye ait gayrimenkuller ile kamu malı durumundaki yerlerin işgal edilmeleri halinde müdürlük tarafından tespiti yapılır. İşgalin kaldırılması için 775 ve 5393 sayılı kanun gereği yasal işlemler ifa edilir. Kroki ile tespit edilmiş işgal alanlarının belirli bir süre kullanımına Belediye Başkanı veya belediye encümeni yetkilidir. İşgallerle ilgili alınacak ecrimisil bedeli Başkanlığın yetkili kıldığı komisyon tarafından belirlenir ve encümence karara bağlanır.

Ecrimisillerle ilgili işlemler 2886 sayılı yasanın 75.maddesi ile 775 ve 5393 sayılı kanunlar çerçevesinde yürütülür.

k) Belediye gayrimenkullerinin emlak beyanlarını verir.

l) Belediye adına yapılan inşaatların imar, ruhsat ve iskan işlerinin talebini yapar. Biten binaların kat irtifakı, kat mülkiyeti, ipotek tahsisi v.b. işlemlerini yürütür.

m)Başkanlık onayı ve gerekli kararlar ile belediye mülklerinin satılması, takası, tahsis edilmesi işlemlerini yürütür.

 

Çevre Koruma Ve Kontrol Birimi

MADDE 5-7)

 

Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Görev ve Sorumlulukları

a) Birimin görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırılarak bu programlara göre sevk ve idareyi yapar, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar. Birinci sicil amiri olarak; personele sicil notu verir, çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeyi yapar, varsa ceza ve mükafat için üst makamlara teklifte bulunur.
b) Birime; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
c) Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.
d) Birime dış ve iç birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar.
e) Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
f) Birim demirbaş ayniyat defterinin tutulmasını sağlatır, her yıl icmal ve tadat tablolarının İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne gönderilmesinin kontrolünü yapar.
g) Bölgede çalışan ekipleri denetleyerek eksikliklerin giderilmesini sağlamaktır.

 

Gecekondu Ve Sosyal Konutlar Birimi

MADDE 5-8)

 

Gecekondu ve Sosyal Konutlar Birimi Görev ve Sorumlulukları

a) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki gecekondular ile mülkiyet durumlarını ve hak sahiplerini tespit etmek,

b) Belediye Kan

Yayın Tarihi : 10 Temmuz, 2015