İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yetki Görev Ve Sorumluluk


Antakya Belediye Başkanlık Makamı tarafından havale edilen planlama, parselasyon, kamulaştırma, ruhsatlandırma ve yapılaşma ile ilgili her türlü işlemleri yapmak.

 

MİMARİ PROJE KONTROL HİZMETLERİ


- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 3030 Dışında Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere göre hazırlanarak onaya sunulan yeni inşaa edilecek yapıların mimari projelerinin veya yapılardaki değişikliklerin tadilat mimari projelerinin mevzuata uygunluğunu onaylamak
-İmar yönetmeliğine göre mimari proje üzerinde yapılması mümkün tadilatların mimari projeye işleyerek onaylamak
-Mevcut onaylı mimari projelerde onaylı sureti kat irtifakı amacıyla talep olduğunda kontrol edip onaylamak

 


MİMARİ PROJE KONTROL HİZMETLERİ

- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 3030 Dışında Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere göre hazırlanarak onaya sunulan yeni inşaa edilecek yapıların mimari projelerinin veya yapılardaki değişikliklerin tadilat mimari projelerinin mevzuata uygunluğunu onaylamak
-İmar yönetmeliğine göre mimari proje üzerinde yapılması mümkün tadilatların mimari projeye işleyerek onaylamak
-Mevcut onaylı mimari projelerde onaylı sureti kat irtifakı amacıyla talep olduğunda kontrol edip onaylamak
- Mimari projelerle ilgili yazışmaları yapmak
- Yapısı tamamlanan binaların kontrol ederek yapı kullanma izin belgesi vermek
- Tescilli eski eserlerle ilgili yazışmalar yapmak
- Sosyal Sigortalar Kurumu ve tüm ilgili yazışmaları yapmak.


 

STATİK- TESİSAT PROJE KONTROL HİZMETLERİ


-Onaylı mimari projesine göre hazırlanmış statik ve tesisat projelerinin mimari projeye uygunluğunun yasa ve yönetmelikler doğrultusunda kontrol etmek ve onaylamak
-Vatandaşın müracaatı halinde binaların statik yönden değerlendirilerek gereğini yapmak ve vatandaşa bilgi vermek
-Hazırlanmış olan güçlendirme projelerini inceleyerek ve ilgili yasa yönetmelikler çerçevesinde onaylamak
-Subasman seviyesine gelmiş binalara temel üstü ruhsatı vermek.

 

İMAR BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ

-3194 Sayılı İmar Kanunu ve 3030 Dışında Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğine uygun olarak, halihazır harita, yol istikamet planlar, parselasyon, tevhit, terk, uygulama imar planları, mevzi imar planları, koruma amaçlı imar planları, ilave imar planları, ıslah imar planlarının yapılması veya yaptırılması ve plan tadilatlarının yapılması ile görevlidir.
-Vatandaşların şikayetleri ile ilgili konuları inceleyerek gereğini yapmak


NUMARATAJ HİZMETLERİ
-Adresleri Ulusal Veri Tabanına Kaydetmek
- Numarataj ile ilgili tüm yazışmaları yapmak
- Belediye sınırları içerisindeki tüm binalara numara vermek
-Belediye sınırları içerisinde yer alan tüm cadde ve sokakların isimlerini duvar ve direk tipi tabela asılması suretiyle belirlenmesini sağlamak.


KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİ
- İmar planında yol, park, v.b.kamunun kullanacağı ve Belediye encümenince uygun görülen kamulaştırma işlemlerini yapmak,


KAÇAK YAPI KONTROL HİZMETLERİ
-Belediye sınırları içerisinde imarlı ve imar dışı alanlarda kaçak ve yapılarda projesine uygun olmayan tadilatlar ile ruhsat ve ekleri hakkında İmar Kanunun ve Yönetmeliği ve Belediye Encümeni kararları işlerini yürütmek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak
-Yapılaşma ile ilgili şikayetleri incelemek ruhsat ve eklerine aykırı yapanlar hakkında gerekli zabıt ve raporlar düzenlemek.

-İmar Kanununun 32. ve 42 maddesine göre işlem yapılması için encümene evrak hazırlamak,
-Tutulan zabıt ve raporların düzenli bir şekilde arşivlenmelerini sağlamak.
-Tehlike arz eden yapılara ait araştırma ve inceleme işlemi yapmak.


KALEM HİZMETLERİ
-İmar ve Şehircilik müdürlüğü ile alakalı şahıs, kurum, kuruluş müracaatlarını kayıt altına almak,
-Müdür havalesine müteakip ilgili personele iletmek, imzaya sunulan evrak ve dosyaların takibini yapmak
-İşlemi tamamlanan evrak ve dosyaların çıkışlarını yapmak,
-İlgili mercilere ulaştırmak,
-Personelle ilgili özlük işleri yazışmalarını yapmak

Tarih: 30/12/2011 04:25:28
Sitemizi nasıl değerlendirirsiniz?
Çok iyiİyiDaha iyi olabilirYetersiz